REGULAMIN SERWISU NEXTMAX.PL

DEFINICJE

Klient – firma prowadząca działalność gospodarczą, instytucja lub osoba fizyczna, będąca Konsumentem, dokonująca zakupów na cele niezwiązane z działalnością zawodową lub gospodarczą,  zlecająca poprzez serwis nextmax.pl wykonanie produktu.

Właściciel serwisu – właściciel strony nextmax.pl, RUST SYSTEMS Sp. z o.o., ul. Inżynierska 7a, 55-220 Jelcz-Laskowice, NIP 9121936001, KRS 0000949102

Plik – plik graficzny wysłany przez Klienta do systemu zamówień serwisu serwisie nextmax.pl w formacie opisanym na stronie zamawianego produktu systemu serwisie nextmax.pl

Produkt – będący przedmiotem zlecenia i zamówiony w serwisie serwisie nextmax.pl zgodnie z opisem znajdującym się przy opisie zamawianego produktu przez Klienta.

Sprawdzenie pliku tzw. preflight to mechanizm, który ma za zadanie analizę pliku pod względem prawidłowego przygotowania do prac poligraficznych zgodnie z kryteriami zamieszczonymi w serwisie nextmax.pl

Korekcja pliku – mechanizm zmiany zawartości plików poligraficznych w taki sposób, żeby była możliwość jego produkcji w procesach poligraficznych zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w serwisie serwisie nextmax.pl.

Koszyk – lista produktów, które chce nabyć Klient w systemie serwisu serwisie nextmax.pl. Klient może dodawać, usuwać z koszyka do czasu kliknięcia “kupuję i płacę”. Wszystkie produkty w koszyku tworzą automatycznie zamówienie.

Status zamówienia – etap, na którym aktualnie znajduje się dane zlecenie.

Kreator – system samodzielnego przygotowywania projektów do druku na podstawie z góry określonych parametrów, dla każdego produktu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Złożenie zamówienia w systemie internetowym serwisie nextmax.pl jest równoznaczne z zawarciem umowy wykonania produktu pomiędzy Klientem a Właścicielem serwisu nextmax.pl.
 2. Właściciel serwisu zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Wszystkie dane będą przetwarzane wyłącznie przez Właściciela serwisu w celach poprawnego wykonania zlecenia, kontaktu z Klientem oraz wysyłki zamówionych towarów. Właściciel serwisu zastrzega sobie również prawo do przesyłania na adresy e-mail zarejestrowanych użytkowników oraz innych uczestników, których dane uzyskaliśmy w trakcie naszej działalności, informacji handlowych oraz innych wiadomości dotyczących działalności, oferty serwisu oraz innych wiadomości o charakterze niehandlowym.
 3. Klient rejestrując się na stronie nextmax.pl zgadza się na otrzymywanie korespondencji na adres elektroniczny podany podczas rejestracji, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz 1204). Klient wyraża również zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach związanych z realizacją zleceń oraz umieszczenie ich w bazie danych zgodnie  z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133,pozycja 883).
 4. Akceptując regulamin serwisu Klient zgadza się i akceptuje politykę prywatności przedstawioną na stronie nextmax.pl/polityka-prywatnosci
 5. Zakup usługi drogą internetową jest zobowiązaniem na zasadzie umowy – zlecenia, gdzie Klient jest Zleceniodawcą, a Zlecniobiorcą jest RUST SYSTEMS Sp. z o.o., prowadzący serwis internetowy nextmax.pl
 6. Zlecenia usługi może dokonać każdy, kto ma dostęp do internetu oraz jest osobą pełnoletnią.
 7. Zakup realizowany jest na podstawie formularza zlecenia, którego prawidłowe wypełnienie jest warunkiem niezbędnym do wykonania powierzonego zadania.
 8. Zamówienia w serwisie można składać po dopełnieniu procedury rejestracyjnej lub bez konieczności zakładania konta Klienta, jako Gość. Czynność ta jest równoznaczna z akceptacja Regulaminu i polityki prywatności. W efekcie procedury rejestracyjnej Klientowi zostanie nadane indywidualne konto. Dokonując zakupu jako Gość, konto Klienta nie zostanie utworzone.
 9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za błędy, np. w treści materiału. Jeśli zawierają one treści niezgodne z polskim prawem,  nextmax.pl może odmówić przyjęcia zlecenia. Klient wysyłając zlecenie poświadcza, że nie narusza niczyich praw autorskich i ma prawo do korzystania z przesyłanych materiałów.
 10. Do prawidłowego korzystania z systemu zamówień zalecane jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
  a) przeglądarka Mozilla Firefox 3.0 lub wyższej, Internet Explorer 6.0 i wyższej lub Apple Safari 3.2 i wyższej.
  b) Java w wersji 6.
  c) dodatek do przeglądarki FLASH,
  d) Włączona obsługa java i javascript.
  e) PDF Reader Firmy Adobe
  f) posiadanie konta e-mail
 11. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do nie wykonania zlecenia jeżeli system informatyczny nextmax.pl w wyniku błędu wyzerował ceny albo wprowadził ceny ujemne lub pomniejszył ceny do kwot odstających od cen rynkowych w wyniku błędu informatycznego powstającego na skutek błędów matematycznych lub błędów wyświetlania. Złożone zamówienia w okresie błędnego działania systemu nextmax.pl powoduje automatycznie, że zawarta umowa między Właścicielem serwisu, a Klientem jest nieważna. O fakcie Klient zostanie poinformowany niezwłocznie pocztą elektroniczną na adres podany podczas rejestracji.

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU nextmax.pl

 1. Warunkiem złożenia zamówienia na produkty jest założenie konta w serwisie nextmax.pl poprzez prawidłowe wypełnienie formularza, w tym podanie aktualnego adresu e-mail lub poprzez uzupełnienie formularza na stronie zamówienia, bez konieczności zakładania konta. Prawidłowe wypełnienie formularza w obu przypadkach i złożenie zamówienia wymaga zaakceptowania niniejszego regulaminu.
 2. Założenie konta w serwisie nextmax.pl lub dokonanie zamówienia oznacza wyrażenie zgody na treść niniejszego Regulaminu.
 3. Klientem serwisu mogą być wyłącznie osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoby fizyczne o ile prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z Serwisu dokonują czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej. Klientem Portalu może być osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.
 4. Właściciel serwisu może pozbawić Klienta prawa do korzystania z serwisu internetowego, jak również ograniczyć dostęp do części lub całości jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  a) podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzając w błąd lub naruszając prawa osób trzecich,
  b) dopuścił się za pośrednictwem Portalu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
  c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Właściciela serwisu za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Właściciela serwisu oraz serwisu.
 5. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z Portalu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Właściciela serwisu.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach serwisu usługami, Właściciel serwisu podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w sieci Internet.
 7. Klient serwisu nextmax.pl nie może:
  • a) dostarczać i przekazywać treści niezgodnych z przepisami prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • b) korzystać z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
  • c) rozsyłać lub umieszczać w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • d) korzystać z serwisu w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Właściciela serwisu
 8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • a) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku,
  • b) korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zawarcia Umowy sprzedaży są materiały oraz usługi reklamowe, których właściwości zostały określone przez Klienta podczas procesu zakupowego, jak również gotowe wyroby.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży należy wejść na stronę nextmax.pl, założyć konto, dokonać wyboru produktu i jego parametrów, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz złożyć Zamówienie.
 3. W przypadku produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie, po wybraniu produktu Klient może wgrać pliki, bądź skorzystać z kreatora, jeśli dla danego produktu jest dostępny.
 4. Wszystkie wybrane produkty znajdują się w koszyku, kliknięcie przycisku \”Zobacz koszyk\” lub \”Zamów\” spowoduje przeniesienie na stronę, gdzie będzie można dokonać wyboru metody płatności oraz sposób dostawy a także podać adresy, na jakie ma dotrzeć przesyłka z Zamówieniem.
 5. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji z chwilą, gdy Klient dokona akceptacji wszystkich przesłanych plików graficznych (jeśli tego wymagał produkt), bądź administrator zaakceptuje pliki stworzone przez Klient w kreatorze online oraz płatność za zlecenie zostanie zaksięgowana.
 6. Akceptacja przez Klienta wszystkich przesłanych plików graficznych stanowi oświadczenie woli zawarcia z Właścicielem serwisu Umowy sprzedaży oraz, dla Zleceń już opłaconych lub „za pobraniem”, oznacza przekazanie Zlecenia do realizacji i uniemożliwia rezygnację z wykonania zlecenia.
 7. W przypadku wyrobów gotowych umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia i opłacenia zamówienia, a zamówienie zostanie przekazane do realizacji z chwilą gdy zostanie zaksięgowana płatność.
 8. Zamówienie, które nie zostało opłacone lub jest „za pobraniem”, ale nie dokonano w nim akceptacji plików, ważne jest przez 7 dni, po upływie których zostanie automatycznie usunięte z konta użytkownika.
 9. Z Klientami, którzy złożyli zamówienie i je opłacili, ale nie dokonali akceptacji plików, po 2 dniach od momentu zaksięgowania płatności na koncie, pracownik serwisu skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia dalszego postępowania.
 10. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dokładne godziny akceptacji plików oraz terminy realizacji określone są na stronie serwisu dla każdego produktu odrębnie.
 11. W przypadku płatności kartą, czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

TERMIN REALIZACJI I DOSTAWA

 1. Dostawa Produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pomocą firm kurierskich oraz systemu skrytek pocztowych Paczkomaty 24/7.
 3. Termin realizacji dostawy określony jest dla poszczególnych Produktów odrębnie i przedstawiony na stronach serwisu nextmax.pl, dla każdego produktu.
 4. Klient ma obowiązek dokładnego zapoznania się z przedstawionymi w serwisie terminami dostaw. Właściciel serwisu dopełni wszelkich starań, by zrealizować i wysłać Zlecenie w podanym terminie. Właściciel serwisu dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji Zlecenia wynikającą z przyczyn zewnętrznych, między innymi braków w dostawach energii elektrycznej lub sygnału internetowego oraz przyczyn leżących po stronie dostawców przesyłek. Mogą również wystąpić problemy techniczne wynikające z awarii maszyn. Opóźnienia w realizacji zleceń wynikające ze wspomnianych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych firmy Właściciel serwisu względem Klienta.
 5. Ustala się, że standardowy termin wysyłki Produktu wynosi od 1 do 4 dni roboczych od dnia złożenia i opłacenia zamówienia. Termin dostawy Produktu może zostać przesunięty przez Sprzedawcę (jednak nie więcej niż o 5 dni ), w przypadku dużej ilości zamówień przyjętych w danym okresie do realizacji przez Sprzedawcę, o czym Klient zostanie poinformowany przez właściciela serwisu

CENA I PŁATNOŚĆ

 1. Ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają: koszt obsługi Zamówienia, koszt Produktu, pakowania, o ile w opisie Produktu nie zaznaczono inaczej. Podane ceny nie zawierają kosztów dodatkowych opcji niestandardowych, takich jak: opłata za pobraniem pieniężnym, dopłaty za wskazane godziny dostawy, dopłaty za wysyłkę na wiele adresów, dopłaty za opcje niestandardowe Produktów, niemieszczące się w opisach Produktów zamieszczonych w serwisie.
 2. Płatności za Zlecenie można dokonać za pomocą zintegrowanego systemu płatniczego PayU, Tpay, DotPay, PayNow oraz Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
 3. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności poprzez system PayU przekazywane są do PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444,
 4. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności poprzez system Tpay przekazywane są do: Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Święty Marcin 73/6, 61-808 Poznań, tel. (61) 66 82 778, e-mail: info@tpay.com
 5. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności przez system DotPay przekazywane są do: Dotpay sp. z o.o., ul. Wielicka 28 b, 30-552 Kraków, KRS 0000700791
 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 7. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze.
 8. Dokonując zakupów w serwisie nextmax.pl Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 827), Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w punkcie 9 niniejszego paragrafu, w terminie 14 ( czternastu ) dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   1. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,
   2. polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może także odstąpić od umowy poprzez przesłanie oświadczenia pocztą na adres siedziby właściciela serwisu lub na e-mail info@nextmax.pl przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy wskazanego w ust. 3 powyżej niniejszego paragrafu lub przez przesłanie innego równoważnego w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku ( na przykład pocztą elektroniczną ) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 4.
 6. Zwrot płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym kosztów dostarczenia Produktu do Konsumenta nastąpi nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, bez ponoszenia przez Konsumenta jakichkolwiek opłat związanych z zwrotem, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który to sposób nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub do chwili dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 9. Konsument ponosi koszty zwrotu Produktu.
 10. Jeżeli w wykonaniu umowy sprzedaży Sprzedawca dostarczył Produkt Konsumentowi do miejsca, w którym Konsument zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania Produktu na swój koszt, gdy ze względu na charakter Produktu nie można Produktu odesłać w zwykły sposób pocztą.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 12. Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem umowy jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem umowy jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem umowy są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której przedmiotem umowy są Produkty stanowiące nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

REKLAMACJE

 1. W przypadku umów zawieranych z Kupującymi nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 2. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przesłanie reklamacji na adres info@nextmax.pl
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.
 4. Właściciel serwisu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia przez Właściciel serwisu jej zgłoszenia. Powyższy termin jest nieprzekraczalny dla udzielenia odpowiedzi będącej podstawą do dalszego postępowania reklamacyjnego. W celu zakończenia postępowania reklamacyjnego możliwa jest sytuacja, w której Klient zostanie poproszony o odesłanie części bądź całości nakładu zrealizowanego zamówienia. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie wymagało dostarczenia dodatkowej dokumentacji lub wyjaśnień ze strony Klienta, Właściciel serwisu jest zobowiązany skierować korespondencję e-mailową wskazując elementy wymagające uzupełnienia, a Klient jest zobowiązany przesłać je w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania e-maila. Po tym czasie postępowanie reklamacyjne zostaje zakończone, a reklamacja uznana za oddaloną.
 5. Reklamacje przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku, do godziny 16.00. Te, które wpłyną w danym dniu po tej godzinie, będą uznawane za złożone w kolejnym dniu roboczym.
 6. Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku (w której wykorzystywana jest przestrzeń barwna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.
 7. Właściciel serwisu dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta. Mogą jednak wystąpić różnice kolorystyczne wynikające ze warunków technologicznych. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez Właściciela serwisu.
 8. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia:a) przy krojeniu arkusza papierowego na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm, przy docinaniu materiałów sztywnych: tolerancija do 5 mm b) przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 2 mm c) różnic ilościowych i jakościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu – nie przekraczające + – 5% ilości zamówionej.
 9. Właściciel serwisu ocenia zasadność Reklamacji na podstawie próbek zarchiwizowanych w celach kontroli jakości.
 10. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji.
 11. Właściciel serwisu z uwagi na specyfikację maszyny grawerującej oraz właściwości podłoża, dopuszcza podczas realizacji zamówień obejmujących grawerowanie bądź cięcie laserowe, odchylenie odległości grafiki od wskazanego pola zadruku do 5 mm oraz możliwości punktowego odymienia materiału ciętego/grawerowanego.
 12. Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.
 13. Właściciel serwisu ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właściciel serwisu a Klientem będzie Sąd miejsca siedziby Właściciel serwisu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.